hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BA-OSZP3-2021/037344/MAA

Správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a krajiny (§2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na orgán ochrany prírody a krajiny v sídle Okresného úradu Bratislava (alebo jeho právnemu predchodcovi, Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava) o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže doručiť písomné (na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3) alebo elektronické (prostredníctvom webovej domény „slovensko.sk“ alebo na e-mailovú adresu andrej.matecek@minv.sk) potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, v lehote ktorá nesmie byť kratšia ako päť (pracovných) dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Začaté správne konania:


Poradové číslo: 1.
Spisová značka konania: OU-BA-OSZP3-2021/037344/MAA
Dátum začatia konania: 10.12.2020
Dátum zverejnenia informácie: 25.2.2021
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
Predmet konania: Žiadosť Martina Czáfika o vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na státie plávajúceho zariadenia SK-4-14313 na polohe č. 42 v Jarovskom ramene Dunaja.