hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BA-OSZP3-2020/122191/MAA

Správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Bratislava (alebo jeho právnemu predchodcovi, Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava) o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, alebo elektronicky na adresu: andrej.matecek@minv.sk v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Začaté správne konanie:

Poradové číslo: 1.
Spisová značka konania: OU-BA-OSZP3-2020/122191/MAA
Dátum začatia konania: 13.8.2020
Dátum zverejnenia informácie: 25.9.2020
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
Predmet konania: Žiadosť o vydanie výnimky z § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: na narušenie pôdneho krytu na území CHKO Malé Karpaty, parcely C-KN č. 19646 (Vinohrady) a C-KN č. 6091/1 a 6094 (Rača), podaná Mestskými lesmi v Bratislave, IČO 30808901