Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP1-2020/011890/Vk

24.01.2020 Žiadosť spoločnosti Istrochem Reality, a.s. o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade z dôvodu realizácie SO 05 Kanalizácia dažďová, resp. z dôvodu zaústenia dažďovej kanalizácie z navrhovanej IBV do toku Gidra.

OU-TT-OSZP3-2020/011145

21.01.2020 Správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/011145 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 12 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 2442/1 v k. ú. Trstín, z dôvodu vyčistenia pozemku a plánovanej výsadby ovocných drevín.

OU-TT-OSZP3-2020/011144

21.01.2020 Správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/011144 vo veci vydania súhlasu na umiestnenie výsadby drevín v počte 25 ks a krovín v počte 15 ks, na pozemku p. č.: 4163/1, 4163/2 v k. ú. Dobrá Voda, v zmysle § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.