Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Partizánske

OU-PE-OSZP-2020/000161-002

22.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní