hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2019/027653-002TKZ

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN ODBOR

STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, /ďalej len „orgán ochrany prírody“/ začal dňa 23.08.2019 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 68 ods. a) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti stavebníka Petra Šimurku, bytom Nábrežná 5, 911 01 Trenčín.

         Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Oplotenie sa týka územia s druhým stupňom ochrany, v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, k. ú. Chocholná-Velčice, p. č. KN-C 1515, 1521/6.

          Orgán ochrany prírody podľa ustanovení §21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nariaďuje ústne pojednávanie v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční

 

dňa 10. septembra 2019 (utorok ) o 9,30 hod.

so stretnutím na parkovisku pri starej škole v obci Chocholná-Velčice, časť Kykula.

 

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody písomne alebo elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom prihlásiť za účastníka tohto správneho konania.

 

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa:

1. Peter Šimurka, Nábrežná 5, 911 01 Trenčín

2. ŠOP RS, Správa ChKO Biele Karpaty, Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová