hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2019/012835-002 SIN

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 25.03.2019 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 68 ods. a) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti pána Jozefa Juračku, Dolná Súča 213, 913 32 Dolná Súča.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm.

d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Uvedené sa týka územia s druhým stupňom ochrany, v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, k. ú. Chocholná-Velčice, na parcelách č. C-KN 1624/1, 1624/2, 1633/4.

l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce. Uvedené sa týka územia s druhým stupňom ochrany, v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, k. ú. Chocholná-Velčice, na parcelách č. C-KN 1624/1.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia.

          Orgán ochrany prírody podľa ustanovení §21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční:

 

dňa 16. apríla 2019 (utorok) o 9:30 hod.

so stretnutím na obecnom úrade v obci Chocholná-Velčice

 

          Obecný úrad zároveň žiadame o poskytnutie priestorov na ústne pojednávanie. V rámci konania o vydaní súhlasu na oplotenie a umiestnenie prenosného zariadenia sa uskutoční terénna obhliadka.

          Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné splnomocnenie.

          Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty v Nemšovej o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia najneskôr do 12. apríla 2019 alebo účasť na konaní.

           Orgán ochrany prírody vyzýva žiadateľa doplniť žiadosť o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku a umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia do 12. apríla 2019 o nasledovný dokument:

- návrh stavebno-technického riešenia, materiálového zloženia ako aj rozmerov seníka, účel jeho užívania, dobu užívania, na ktorú bude zariadenie slúžiť.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa:

1. Jozef Juračka, Dolná Súča 213, 913 32 Dolná Súča

2. Štátna ochrana prírody SR, S-CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Na vedomie:

1. Obecný úrad Chocholná-Velčice, Chocholná 312, 913 04 Chocholná-Velčice