hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2018/024677-002 SIN

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, začal dňa 14.08.2017 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 68 ods. a) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Uvedené sa týka územia s druhým stupňom ochrany, v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, k. ú. Dolná Súča, k. ú. Drietoma a k. ú. Dubodiel v lesných porastoch.

            Orgán ochrany prírody upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote do 7 dní od zverejnenia oznámenia.

          Orgán ochrany prírody podľa ustanovení §21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční: 

 

dňa 04. septembra 2018 (streda) o 9:00 hod.

so stretnutím na obecnom úrade Dolná Súča

 

          Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné splnomocnenie.

          Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty v Nemšovej o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia najneskôr do 4. septembra 2018 alebo účasť na konaní.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

2. Štátna ochrana prírody SR, S-CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor – sídlo výkonu práce, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Na vedomie:

1. Obecný úrad Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča