hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2017_05_1

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu: alzbeta.kozicova@minv.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: Anton Šedivý, Dúbrava 433, 913 33 Horná Súča žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice v k. ú. Horná Súča p. č. 3999/2 v dĺžke 8,64 m. Územie leží v CHKO Biele Karpaty – teda v území s II. stupňom ochrany. Žiadateľ súhlas žiada v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

Správne konanie začalo dňa 26.05.2017.

Možnosť nahlásiť sa za účastníka konania je do 06.06.2017.