hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2017/016962

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu: tomas.sinkovic@minv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ing. František Bagin, Šidlíkove 4, 914 41 Nemšová, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov registra „C“ č. 10924, 10939/2 k. ú. Horná Súča, mimo zastavaného územia obce.

 

Správne konanie sa začalo dňa 05.05.2017.