hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2016/017935

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenia o začatí správneho konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Branislav Tichý , Cintorínska 24, 911 01 Trenčín, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov p.č. 6815/2, 6815/3, 6873/13 za hranicami zastavaného územia obce Dolná Súča.

 

Správne konanie sa začalo dňa 09.05.2016.