hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-TN-OSZP3-2014/013778

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a krajiny

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás

upovedomuje

o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Jozef Kadora, Trenčianska 53/26, 018 51 Nová Dubnica žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku p.č. 6508/16 a 6508/17, za hranicami zastavaného územia obce Dolná Súča v CHKO Biele Karpaty s 2. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ďalej súhlas na zničenie biotopu v zastavanej časti parcely podľa § 6 ods. 2 zákona a súhlas na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. b) zákona.

 

Správne konanie začalo dňa 02.06.2014.