hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-TN-OSZP3-2014/00521

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás

upovedomuje

o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu: v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Vec: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia stredného Váhu II, Nábrežie I. Krasku 3/834, Piešťany, podal oznámenie o výrube drevín na vodnom toku Váh v okrese Trenčín, meste Trenčín, k.ú. Kubra, k.ú. Zamarovce a k.ú. Opatová a jeho pobrežných pozemkoch.

            Orgán ochrany prírody podľa § 47 ods. 7 b) zákona č. 543/2002 Z. z. začal konanie o určení podmienok uskutočnenia výrubu.

 

Dátum začatia konania 04.02.2014 lehota : 7 dní