domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-TN-OSZP1-2019/027650-002/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o zmenu rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2018/010553-007/BAL z 09. 04. 2018, ktorým bol vydaný súhlas na zmenu stavu vodného toku Klanečnica v súvislosti so stavbou „Moravské Lieskové – úprava potoka Klanečnica“ upovedomenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 22. 08. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36022047 02, CZ 28276/2019-240/Pe, CS SVP OZ PN/2019/2 z 15. 08. 2019, doručená 22. 08. 2019.

          Predmetom konania zmena rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2018/010553-007/BAL z 09. 04. 2018 podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Citovaným rozhodnutím bol vydaný súhlas na zmenu stavu mokrade - vodného toku Klanečnica v súvislosti so stavbou „Moravské Lieskové – úprava potoka Klanečnica“. Dôvodom žiadosti je zmena v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá bola pôvodne vypracovaná pre úpravu vodného toku v rkm 7,029 – 8,454 a v novej úprave PD je navrhovaná úprava v rkm 7,020 – 8,760. Zmena v PD bola dôsledkom požiadavky občanov, ktorí upozornili, že v roku 1997 sa voda vybrežila z koryta aj v úseku nad plánovanou úpravou. Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Súčasťou žiadosti nebola kompletná PD novonavrhovanej úpravy vodného toku. Orgán ochrany prírody vyzve žiadateľa na doplnenie podania.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.  

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Obec Moravské Lieskové, 657, 916 42

Okresný úrad Nové mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 

Iniciatíva stráže prírody o.z., Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava