hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/026789-002/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o posúdenie projektu stavby „PE_Slatina n/B, TS 83-1, VNK, TS, NNK“ a vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. - upovedomenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 12. 08. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 v zastúpení poverenou osobou, Bevatron, s. r. o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, IČO 50 649 973

         Predmetom konania je posúdenie projektovej dokumentácie stavby „PE_Slatina n/B, TS 83-1, VNK, TS, NNK“ a jej možného významného vplyvu na územie európskeho významu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Stavbou sú dotknuté parcely KNC 125/10, 141, 142/3 a 716/1 v katastrálnom území Slatina nad Bebravou, ktoré sú súčasťou územia európskeho významu Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy o vypracovanie odborného stanoviska a hodnotiaceho formulára k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 14 dní od doručenia tohto listu.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

Prílohy pre ŠOP SR

žiadosť a projektová dokumentácia k stavbe z 07/2019

 

Rozdeľovník

Bevatron, s. r. o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava