hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/017824-3/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 15. mája 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Stanislava Matušova (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Domaniža 350, 018 16 Domaniža) týkajúcej sa výstavby oporného múru na Domanižanke (parcela KN-C č. 1929/1 v katastrálnom území Domaniža, okres Považská Bystrica) za účelom ochrany pozemku pred eróziou uvedeného vodného toku. Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce na parcele KN-C č. 794/6 (druh pozemku orná pôda) v k. ú. Domaniža, okres Považská Bystrica, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade vybudovaním oporného múru v kontakte s vodných tokom. Na uvedenej lokalite platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1. Zároveň k žiadosti priložil popri projektovej dokumentácii i vyjadrenie správcu predmetného vodného toku, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Správy povodia stredného Váhu I., v ktorom súhlasí s činnosťou za podmienok uvedených v predmetnom vyjadrení CS SVP OZ PN 6758/2018/2 z 23. augusta 2018.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

Doručí sa poštou

1) Stanislav Matušov, Domaniža 350, 018 16 Domaniža

2) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Kraska 834/3, 921 80 Piešťany

3) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

4) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

6) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

7) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

10) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

11) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

12) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

13) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

14) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

15) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava