hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/015838-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie banskej činnosti podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“ - oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že 26. 04. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti spoločnosti KAROB, s. r. o., 958 45 Ješkova Ves 85, IČO 36 322 504, z 15. 04. 2019, doručená 26. 04. 2019.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na pokračovanie vykonávania banskej činnosti – dobývania vyhradeného ložiska stavebného kameňa – vápenitých dolomitov a piesčitých pieskovcov v DP Klížske Hradište na parcele C-KN 1104/3 v k. ú. Klížske Hradište do 31. 12. 2030 podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá bola povolená rozhodnutím KÚŽP/2009/00380-003 z 21. mája 2009 a následne rozhodnutím Obvodného banského úradu v Prievidzi č. 416-1953/2009 z 17. júla 2009. Dôvodom žiadosti je zostatok zásob vo výške 128 tis. m3, ktoré je možné vyťažiť a ktoré sa pre nedostatok odbytových možností nevyťažili v období rokov 2009 – 2018. Žiadateľ spolu so žiadosťou zaslal správnemu orgánu doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 66,-€, pričom v súčasnosti je výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie 100,-€. Žiadateľ má možnosť požiadať o vrátenie správneho poplatku, urobiť späťvzatie žiadosti a požiadať o predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP/2009/00380-003 z 21. mája 2009 bez povinnosti platenia správneho poplatku. V opačnom prípade je potrebné zaslať správnemu orgánu doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 100,-€.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponnitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 14 dní od doručenia tohto listu.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

 

Rozdeľovník

KAROB, s. r. o., 958 45 Ješkova Ves 85

Obec Ješkova Ves, Obecný úrad č. 40, 958 45 Ješkova Ves

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, Samova 3, 949 01 Nitra

Okresný úrad Prievidza, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom O

chrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava