hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/012361-1/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

        Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 21. marca 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci plánovanej údržby vodného toku Váh, ktorá spočíva v použití organofosforového pesticídu Roundup Biaktiv na elimináciu inváznych druhov rastlín na pobrežných pozemkoch v lokalitách Hať Trenčianske Biskupice, Zdrž Trenčianske Biskupice, Ochranná hrádza Trenčín, Ochranná hrádza Zamarovce, Odpadný kanál Kostolná, Prívodný kanál Nové Mesto nad Váhom.

           Predmetom konania je vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k predmetnej činnosti na lokalitách týkajúcich sa územia európskeho významu SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach v rámci sústavy Natura 2000 a nadregionálneho biokoridoru rieky Váh v rámci regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol schválený v ÚPN VÚC TSK.

          Odborné stanovisko určí významnosť vplyvu na územie sústavy chránených území Natura 2000 a určí, či je potrebné predkladaný projekt posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        Orgán ochrany prírody začal správne konanie podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny z vlastného podnetu po prevzatí žiadosti na vedomie od príslušného orgánu štátnej vodnej správy na povolenie uvedenej činnosti (list č. CS SV P OZ PN 1866/2019/2 z 13. februára 2019).

         Na vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje uhradenie správneho poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

           Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania. odbor starostlivosti o životné prostredie Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 2

            Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa poštou

1) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie I. Kraska 834/3, 921 80 Piešťany

2) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

5) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

6) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

7) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

9) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava- Dúbravka

10) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

11) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

12) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

13) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

14) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava