hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/011144-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazu v súvislosti s organizovaním verejného športového podujatia „Bláznivý cyklovýjazd“ na deň 6.4. 2019 v CHKO Malé Karpaty, výzva na zaplatenie správneho poplatku, výzva na odstránenie nedostatkov podania a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 8.3. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti z 22.2. 2019 , ktorú podal Slovenský cykloklub, IČO: 34009388, so sídlom: Námestie Slobody č. 1716/6, P.O. BOX B-2, 921 01 Piešťany (ďalej len „žiadateľ“). Žiadosť bola doručená 28.2. 2019 na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, ktorý ju z dôvodu vecnej príslušnosti postúpil listom OU-NM-OSZP-2019/003804-2 zo 4.3. 2019 na Okresný úrad Trenčín. Žiadosť bola doručená vecne príslušnému orgánu ochrany prírody dňa 8.3. 2019.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. k) a povolenie výnimky zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cyklotrasy a na organizovanie verejného športového podujatia „Bláznivý cyklovýjazd“. Podujatie je navrhované na deň 6.4. 2019 v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v území európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty. Trasa podujatia je navrhnutá po existujúcich turistických chodníkoch, zvážniciach, lesných cestách, miestnych a verejných komunikáciách. Predpokladaná je účasť 120 – 150 cyklistov. Prílohou žiadosti bola mapka navrhovanej trasy podujatia. Žiadateľ nedoložil k žiadosti doklad o zaplatení správneho poplatku, ani písomné súhlasy vlastníkov, správcov a nájomcov dotknutých pozemkov.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

          Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením platobnou kartou alebo v hotovosti v automate na správne poplatky alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín.

          Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

          Príloha pre žiadateľa:      Platobný predpis na úhradu správneho poplatku

          Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa od doručenia tejto výzvy na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 15 dní podľa §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“) a podľa §82 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny. V uvedenej lehote je potrebné žiadosť doplniť o písomné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov s usporiadaním navrhovaného podujatia.

          Poučenie: Pokiaľ nebudú nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán ochrany prírody správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o  ochrane prírody a krajiny.

          Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody správne konanie preruší podľa §29 ods.1 správneho poriadku na dobu 15 dní od doručenia výzvy. Po zaplatení správneho poplatku a po odstránení nedostatkov podania bude orgán ochrany prírody pokračovať v správnom konaní z vlastného podnetu.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k navrhovanému podujatiu a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 26.3. 2019. V odbornom stanovisku je potrebné zhodnotiť možný vplyv navrhovanej činnosti na predmet ochrany v CHKO Malé Karpaty a v SKUEV0103 Čachtické Karpaty a navrhnúť podmienky za dodržania ktorých by bolo možné podujatie povoliť.

           Prílohy pre ŠOP SR:       Kópia žiadosti a navrhovanej trasy podujatia.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa na vedomie:

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2. ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310 5

. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

11. Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava