hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/009462-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 19. februára 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Brnianska 1997/3, 911 05 Trenčín) týkajúcej sa pripravovanej rekonštrukcie oporného múru a priľahlého úseku cesty III/1938 v zastavanom území obce Vydrná.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade spojenú s úpravou brehu vodného toku Petrínovec (parcela KN-C č. 1111/1 v k. ú. Vydrná, okres Púchov; vodná plocha) v súvislosti s rekonštrukciou oporného múru, ktorý bol vybudovaný v kontakte s cestnou komunikáciou (parcela KN-C č. 1034/1 v k. ú. Vydrná, okres Púchov; zastavané plochy a nádvoria). Na lokalite platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od správneho poplatku ako rozpočtová organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená k 1. januáru 2004 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 z 22. októbra 2003.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

         Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Doručí sa poštou

1) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 1997/3, 911 05 Trenčín

2) Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

3) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

4) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

6) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

7) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík 9

) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

10) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

11) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

12) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

13) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

14) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

15) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava