hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/008840-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka v prírodnej rezervácii Žihľavník. - oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska

 

        Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 15. 02 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti fyzickej osoby Bc. Juraja Ďuráčiho, Mníchová Lehota 296, 913 21 Trenčianska Turná, doručenej 15. 02. 2019.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka v prírodnej rezervácii Žihľavník v súvislosti s riešením diplomovej práce s názvom „Rastové charakteristiky, pohlavná štruktúra a zdravotný stav (poškodenie) tisa obyčajného (Taxus Baccata L.) vo vybranej oblasti Strážovských vrchov“. Cieľom diplomovej práce je posúdenie vybraných rastových charakteristík (výška, hrúbka, nasadenie korún, rastový typ apod.), pohlavnej štruktúry a poškodenia jedincov vyššie uvedenej chránenej dreviny. Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil potvrdenie o návšteve školy, Technickej univerzity vo Zvolene. Vedúcim diplomovej práce je doc. Ing. Ivan Lukáčik CSc.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. V prípade, že sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením.

          Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu žiadosti.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Prílohy

Žiadosť s prílohami

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Rozdeľovník

Juraj Ďuráči, Mníchová Lehota 296, 913 21 Trenčianska Turná

Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk: 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava