hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/007679-002/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti so stavbou „Šípkov – polder na toku Bebrava“ - oznámenie o začatí správneho konania

 

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 04. 02. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36022047 02, CZ 3445/240/2019/MD CS SVP OZ PN 680/2019/3 z 17. 01. 2019.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so stavbou „Šípkov – polder na toku Bebrava“ v katastrálnom území Šípkov. Účelom stavby je protipovodňová ochrana obce Šípkov a územia pod navrhovanou hrádzou pred povodňami spôsobené prívalovými dažďami. Dotknuté parcely E-KN v k. ú. Šípkov: 872, 875, 876, 877/201, 887/202, 878, 879, 880/302, 880/402, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 887/201, 888, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064/202, 1064/203, 1140, 1146/201, 1146/202, 1147, 1148, 1149, 1151/201 a 3004. Dotknuté územie leží v prvom stupni ochrany prírody a zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy. Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil projektovú dokumentáciu k územnému konania na CD nosiči a kópiu Záverečného stanoviska MŽP SR 4814/2018-1.7/mv z 11. 12. 2018.

          Okresný úrad Trenčín ako orgán ochrany prírody v sídle kraja si podľa § 7 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyžiada vyzve žiadateľa na úhradu správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 14 dní od doručenia tohto listu.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Prílohy pre ŠOP SR, Správu CHKO Ponitrie

Žiadosť, PD na CD – nosiči, Záverečné stanovisko MŽP SR

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Rozdeľovník

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Obec Šípkov, Obecný úrad, Šípkov 141, 956 53

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

Mgr. Pavol Ďuriš, 956 53 Čierna Lehota – zainteresovaná verejnosť

Ing. Helena Nuňézová, 956 53 Čierna Lehota 32 - zainteresovaná verejnosť

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava