hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/006672-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 23. januára 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Jána Sadloňa (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Nová Bošáca 178, 913 08 Nová Bošáca) týkajúcej sa výstavby rodinného domu na parcelách KN-C č. 7841/12 (trvalý trávny porast) a 7841/9 (trvalý trávny porast) v katastrálnom území Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom. Uvedené pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce na území Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

          Predmetom žiadosti doručenej orgánu ochrany prírody 23. januára 2019 je podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona na vjazd a státie motorovým vozidlom za účelom dodávateľských stavebných prác na predmetných pozemkoch. Predmetom žiadosti je i vydanie súhlasov podľa § 83 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny na zásah do biotopu európskeho významu a biotopu národného významu podľa § 6 ods. 2, na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov podľa § 13 ods. 2 písm. b) a na oplotenie pozemku podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s realizáciou uvedenej novostavby.

           Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Doručí sa poštou

1) Ján Sadloň, Nová Bošáca 178, 913 08 Nová Bošáca

2) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

5) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

6) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

7) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

9) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

10) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

11) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

12) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

13) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

14) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava