hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TN-OSZP1-2019/006407-002 Aug

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Mesta Považská Bystrica o povolenie výnimky na organizovanie turistického podujatia „Jilemnického jarná 25-ka“.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 23. 01. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Mesta Považská Bystrica zn. Odd.VaŽP/1543/2019/1739/EG-5/IvaZ z 18. 01. 2019.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na organizovanie turistického podujatia za hranicami zastavaného územia obce pod názvom: „Jilemnického jarná 25-ka“. Časti trasy prechádzajú chráneným územím Národnej prírodnej rezervácie Manínska tiesňava, Prírodnej rezervácie Kostolecká tiesňava a Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. V dotknutých chránených územiach platí druhý a piaty stupeň ochrany, v ochranných pásmach rezervácií tretí stupeň ochrany prírody. Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil v súlade s § 82 ods. 2) zákona súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

         V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Rozdeľovník:

1) Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

2) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica

3) CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

14) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava