hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/031122-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky v prírodnej rezervácii Makovište - oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 26. 10. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti (45571/2018 z 23. 10. 2018) Lesov SR š.p., odštepného závodu Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza, IČO 36038351, (ďalej len žiadateľ).

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa §16 ods. 1 písm. b) (zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt) a f) (rušiť pokoj a ticho) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s presvetlením lesnej cesty v lesnom poraste 4300A00, ktorý je súčasťou prírodnej rezervácie Makovište. Okraje lesnej cesty sú porastené náletom lesných drevín a zabraňujú bezpečnému prejazdu a sprístupneniu okolitých porastov.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia.

 

 Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Prílohy pre ŠOP SR:

Kópia žiadosti

Kopia porastovej mapy s vyznačeným úsekom

Predbežný súhlas vlastníka dotknutého pozemku

 

Rozdeľovník:

LESY SR, š.p., o. z. Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza

Evanjelický A.V. cirkevný zbor (Zemianske Kostoľany), Nedožerská cesta 4, 971 01 Prievidza

Alžbeta Rybárová, Hornokameničianska 63/61, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

Okresný úrad Prievidza, OSZP, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 18 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava