hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/030050-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa §50 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

v znení neskorších predpisov

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe projektu ochrany a návrhu programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Brezovská dolina, podaného 12.10. 2018 pod zn. ŠOP SR/1436/2018 z 9.10. 2018 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, so sídlom: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, podľa §50 ods. 1 a §54 odseky 5, 20 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)

 

oznamuje zámer

vyhlásiť prírodnú pamiatku Brezovská dolina

a informuje o návrhu programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Brezovská dolina

na obdobie rokov 2018 – 2047

 

          Navrhované chránené územie je podľa § 23 zákona o ochrane prírody a krajiny zaradené do kategórie prírodná pamiatka. Názov územia bol štandardizovaný rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-101/2009 z 12.1.2009. Ochranné pásmo chráneného územia sa osobitne nenavrhuje.

 

 

A. Vymedzenie hraníc chráneného územia

          Navrhovaná prírodná pamiatka (ďalej len „PP“) Brezovská dolina sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Ilava, v katastrálnom území Červený Kameň. Navrhovaná prírodná pamiatka má celkovú výmeru 3,5921 ha. Ochranné pásmo sa nenavrhuje.

          Navrhované hranice prírodnej pamiatky sú zakreslené v mapovej prílohe č. 1 tohto zámeru a tiež v kapitole 8.3.2 v projekte ochrany zverejnenom na internetovej stránke: http://www.sopsr.sk/ppbrezovskadolina/  

 

 

B. Základné údaje

Súčasný stav

          Územie navrhovanej PP Brezovská dolina prekrýva už existujúcu prírodnú pamiatku Brezovská dolina, vyhlásenú v roku 1989 nariadením ONV v Považskej Bystrici č. 29/1989 z 21. 12. 1989, v kategórii chránený prírodný výtvor. Zákonom NRSR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov, bolo územie prekategorizované na prírodnú pamiatku. Vyhláškou MŽP SR č. 293/1996 Z. z. zo dňa 30. septembra 1996 bola zaradená v zozname prírodných pamiatok pod poradovým číslom 18. Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 bol v území ustanovený 4. stupeň ochrany.

          Územie je zároveň celé prekryté Chránenou krajinnou oblasťou Biele Karpaty. Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14.7. 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) bolo územie zaradené ako navrhované územie európskeho významu pod označením SKUEV0368 Brezovská dolina s výmerou 2,48 ha. Navrhované územia európskeho významu schválila Európska komisia dňa 25. januára 2008, kedy bolo vydané rozhodnutie Komisie ES K(2008)271, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín prijíma zoznam území európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj predmetné územie.

          Na základe požiadaviek Európskej komisie vyplývajúcich zo záverov biogeografického seminára konaného 15. – 16.3. 2012 na doplnenie území v rámci Natura 2000, tzv. C etapa, bolo doplnené územie s označením SKUEV2368 Brezovská dolina, schválené opatrením MŽP SR č. 1/2017 zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1. Uvedeným opatrením bolo územie európskeho významu rozšírené o ďalšiu plochu 1,25 ha.

Návrh

           Navrhuje sa vyhlásenie prírodnej pamiatky Brezovská dolina s celkovou výmerou 3,5921 ha, so štvrtým stupňom ochrany prírody. Vyhlásením PP Brezovská dolina, bude pôvodná prírodná pamiatka zrušená (zanikne). Takto dôjde k zosúladeniu hraníc a režimu ochrany pôvodnej prírodnej pamiatky Brezovská dolina s pôvodným územím európskeho významu SKUEV0368 Brezovská dolina a s rozšíreným územím európskeho významu SKUEV2368 Brezovská dolina.

Zdôvodnenie návrhu

Predmetom ochrany PP Brezovská dolina sú nasledujúce biotopy európskeho významu a biotopy národného významu:

Biotopy európskeho významu

Kód biotopu        Kód NATURA        Názov biotopu

Lk1                      6510                        Nížinné a podhorské kosné lúky

Lk5                      6430                        Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach

Pr3                       7220*                      Penovcové prameniská Ra6 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz

Tr1                       6210                        Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte

* prioritný biotop európskeho významu - biotopy, ktoré sú na území EÚ ohrozené vymiznutím, za ktorých ochranu má EÚ osobitnú zodpovednosť

Biotopy národného významu

Kód biotopu         Názov biotopu

Lk6                       Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí

Lk10                     Vegetácia vysokých ostríc

Uvedené biotopy boli v území identifikované mapovaním v zmysle platných metodík. 

           Predmetom ochrany sú biotopy druhov rastlín národného významu: hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), vstavač počerný (Orchis ustulata), biotopy druhov živočíchov európskeho významu: pimprlík mokraďný (Vertigo angustior), spriadač kostihojový (*Callimorpha quadripunctaria), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), bystruška potočná (Carabus variolosus), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a biotopy druhov živočíchov národného významu: rosnička zelená (Hyla arborea), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

           Podrobnosti o biotopoch a druhoch, ktoré sú predmetom ochrany navrhovanej PP Brezovská dolina, ako aj súpis ďalších chránených a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a ich biotopov je možné nájsť v projekte ochrany, ktorý je prístupný na internetovej stránke:

http://www.sopsr.sk/ppbrezovskadolina/ 

           Územie sa navrhuje vyhlásiť za chránené z dôvodu zabezpečenia územnej ochrany lúčnych a mokradných biotopov, biotopov vzácnych ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov. Je tvorené členitým reliéfom, ktorý je podmienený existenciou zosuvov a silnou akumuláciou penovca na svahových prameniskách. Systém územnej ochrany má zabezpečiť vhodnú starostlivosť o územie, zlepšenie stavu biotopov a zachovanie populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, predovšetkým bezstavovcov, ktoré tvoria predmet ochrany územia. 

 

 

C. Situačný náčrt

Situačný náčrt sa nachádza v prílohe č.2 tohto zámeru a tiež v kapitole 8.2. v projekte ochrany, na internetovej stránke: http://www.sopsr.sk/ppbrezovskadolina/

 

 

D. Súpis parciel a vlastnícke vzťahy

         Súpis parciel podľa stavu katastra nehnuteľností k 15.5.2018

 

Katastrálne            Parcela                   Výmera parcely          Druh pozemku             Parcela                 Výmera parcely     Číslo listu 

územie                   registra C KN        registra C (ha)                                                  registra E KN       registra E(m2)       vlastníctva

Červený Kameň    853/2 časť            2,3105                         trvalé trávne porasty       1057/503                  9635                        1749   

                                                                                                                                       1058/501                  5731                         570

                                                                                                                                       1059/503                  7740                       1297

                              853/4 časť            1,1938                         trvalé trávne porasty       1057/503                  5847                       1749

                                                                                                                                       1058/501                  2765                          570

                                                                                                                                       1059/503                  1801                         1297

                                                                                                                                       1070/506                  1524                        1879

                              853/7 časť            0,0878                         trvalé trávne porasty       1059/503                    746                        1297

                                                                                                                                      1070/506                    132                        1879

Vlastnícke vzťahy sú podrobne uvedené v listoch vlastníctva a v projekte ochrany – v kapitole 8.3. na internetovej stránke: http://www.sopsr.sk/ppbrezovskadolina/

 

 

E. Podmienky ochrany

          V prírodnej pamiatke Brezovská dolina sa navrhuje 4. stupeň ochrany prírody. To zodpovedá doterajšiemu stavu a tiež stupňom ochrany prírody uvedeným vo výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14.7. 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu a v opatrení MŽP SR č. 1/2017 zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1.

          Podrobný popis zakázaných činností a činností, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody je podrobne uvedený v ustanoveniach §6, §7a, §7b, §13, §14, §15 a §29 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj v kapitole 4 v projekte ochrany na internetovej stránke: http://www.sopsr.sk/ppbrezovskadolina/

 

 

F. Ochranné pásmo.

          Ochranné pásmo prírodnej pamiatky Brezovská dolina sa nebude vyhlasovať.

 

G. Možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania dotknutých pozemkov

          Predkladateľ zámeru nepredpokladá zväčšenie rozsahu obmedzenia bežného obhospodarovania dotknutých pozemkov nad doteraz platný stav. Ak by však napriek tomu došlo v obmedzeniu, je možné nárok na náhradu riešiť podľa ustanovení §61 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny týmito spôsobmi:

a) zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná (§ 61a),

b) nájom pozemku (§ 61b),

c) výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c),

d) zmluvná starostlivosť (§ 61d) alebo e) finančná náhrada (§ 61e).

      Predkladateľ návrhu odporúča riešiť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania dotknutých pozemkov formou zmluvnej starostlivosti. Predpokladanú predbežnú výšku ročnej úhrady za zmluvnú starostlivosť vypočítal predkladateľ projektu ochrany nasledovne:

          Celková cena nákladov spojených s obhospodarovaním PP Brezovská dolina je nasledovná:

– ručné kosenie krovinorezom alebo ručne vedenou kosačkou 320 Eur/ha

– zhrabanie pokosenej biomasy ručne 200 Eur/ha

– odnos a likvidácia pokosenej biomasy 200 Eur/ha

- zhoršený prístup na pozemok + 15 %

- svahovitosť pozemku + 25 %

Spolu 1008 Eur/ha.

Pri bežnej starostlivosti o lokalitu kosením je suma za 490,25 Eur/ha, tzn. že zvýšené náklady na starostlivosť o lokalitu sú 517,75 Eur/ha.

Výška odplaty za zmluvnú starostlivosť o pozemky bola predbežne stanovená pre jednotlivé ekologicko - funkčné priestory nasledovným výpočtom:

                                                                    EFP 1 (výmera 1,2191 ha x 517,75 Eur/ha = 631,19 Eur)

                                                                    EPF 2 (výmera 0,4100 ha x 517,75 Eur/ha = 212,28 Eur)

                                                                    EFP 3 (výmera 0,5685 ha x 517,75 Eur/ha = 294,34 Eur)

                                                                    Spolu: 2,1976 ha x 517,75 Eur/ha = 1137,80 Eur/ročne

          Vyčíslenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou je podrobnejšie v kapitole 5 v projekte ochrany na internetovej stránke: http://www.sopsr.sk/ppbrezovskadolina/

 

 

H. Návrh programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Brezovská dolina

          Program starostlivosti o PP Brezovská dolina na obdobie rokov 2018 – 2047 je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny vypracovanou podľa §54 zákona o ochrane prírody a krajiny na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie spravidla na obdobie 30 rokov. Sú v nej určené ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie, ako aj zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti. Predpokladaný termín schválenia navrhovaného programu starostlivosti je 15.12. 2018.

          Program starostlivosti bude schválený Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, ako orgánom ochrany prírody s dodatkom, že nadobudne účinnosť až po tom, ako nadobudne účinnosť Nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina.

           Návrh členenia PP Brezovská dolina na ekologicko – funkčné priestory, ciele programu starostlivosti, ako aj navrhnuté opatrenia sú uvedené v kapitole 3 v návrhu programu starostlivosti. Celý návrh programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Brezovská dolina je zverejnený na internetovej stránke http://www.sopsr.sk/ppbrezovskadolina/  

           Mapka členenia PP Brezovská dolina na ekologicko - funkčné priestory sa nachádza v prílohe č. 3 tohto zámeru.

 

 

I. Poučenie v súvislosti s týmto zámerom

          Podľa §50 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je obec povinná do 15 dní od doručenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnutie doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní.

          Vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody. Vlastník dotknutého pozemku má právo v tej istej lehote sa vyjadriť k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. 1 písm. a) až d). Orgán ochrany prírody je povinný najneskôr do 30 dní pripomienky prerokovať s tým, kto ich podal; ak ide o vyjadrenie k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, orgán ochrany prírody je povinný prerokovať toto vyjadrenie najneskôr do 60 dní a v prípade súhlasu vlastníka s navrhovaným spôsobom poskytnutia náhrady vyzvať ministerstvo alebo ním poverenú organizáciu ochrany prírody, alebo správcu majetku štátu dotknutých navrhovaným spôsobom náhrady, aby s vlastníkom prerokovali podmienky poskytnutia náhrady a v prípade dohody s ním uzavreli zmluvu o budúcej zmluve o poskytnutí náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61a až 61d zákona o ochrane prírody a krajiny.

           §50 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere. Ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o určení podmienok na vykonávanie tejto činnosti alebo ju zakázať. Tieto podmienky platia najdlhšie do vyhlásenia časti prírody a krajiny za chránenú. Ak v dôsledku určenia podmienok vykonávania činnosti alebo jej zákazu dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania, vzniká nárok na finančnú náhradu podľa § 61e prvým dňom po právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochranu prírody.

          Písomné pripomienky k návrhu Programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Brezovská dolina na roky 2018 – 2047 je možné doručiť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín najneskôr do 30.11. 2018.

          Návrh programu starostlivosti, ako aj podané písomné pripomienky k nemu prerokuje orgán ochrany prírody podľa §54 ods.20 a ods.21 so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov, ako aj s občianskymi združeniami, ktoré podali pripomienky najneskôr 30 dní pred predpokladaným termínom jeho schválenia.

 

 Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Prílohy

1) Mapa navrhovaných hraníc PP Brezovská dolina

2) Situačný náčrt navrhovaného PP Brezovská dolina

3) Mapa návrhu členenia PP Brezovská dolina na ekologicko - funkčné priestory

 

Rozdeľovník

1) Obec Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň č. 2262) AGROFARMA, spol. s r.o., Červený Kameň, 018 56

3) Janíček František, r. Janíček, 018 56, Červený Kameň, č. 193

4) Filiačová Bronislava r. Gašparová, Ing., Kalinčiakova 1817/7, 019 01 Ilava

5) Janíček Emil r. Janíček, Centrum II. 81/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

6) Gašparová Ľuba r. Gašparová, Ing., Nálepkova 1105/41, 900 27 Bernolákovo

7) Gašpar Maroš r. Gašpar, Nálepkova 41, 900 27 Bernolákovo

8) Dohnanský Karol r. Dohnanský, 018 56 Červený Kameň, č. 6

9) Jakúbek Miroslav r. Jakúbek, Kollárova 1305/15-4, 018 41 Dubnica nad Váhom

10) Jakúbková Ľudmila r. Dohnanská, 018 56 Červený Kameň č. 293

11) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

12) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

13) Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

14) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

15) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

16) Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

17) Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej č. 10, 971 22 Prievidza

18) verejnosť – verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce Červený Kameň, na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín a na internetovej stránke www.minv.sk