hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/027073-2/DUR

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na prieskum a výskum chránených častí prírody + výzva na doplnenie podania + vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 13.9. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti zo 6.9. 2018 doručenej 13.9. 2018 od združenia JAVORNÍKY, IČO: 31803491, so sídlom: 020 55 Lazy pod Makytou 976 (ďalej len „žiadateľ“).

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §56 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na prieskum a výskum chráneného druhu jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) v území s 2. stupňom ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v k.ú. Lazy pod Makytou. Žiadosť súvisí s projektom žiadateľa „Kosenie Javorníckych lúk a dopad manažmentových opatrení na biodiverzitu“. Žiadateľ zároveň s podaním uhradil správny poplatok vo výške 100,- eur.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa podľa §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy. Podanie je potrebné doplniť o písomný doklad o kvalifikačných predpokladoch na vykonávanie prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny, ako sa to vyžaduje podľa §56 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Poučenie:

Pokiaľ nebude podanie doplnené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán ochrany prírody správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Kysuce o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 3.10. 2018.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Príloha pre ŠOP SR:

Kópia žiadosti zo 6.9. 2018

 

Rozdeľovník:

1) JAVORNÍKY, združenie, 020 55 Lazy pod Makytou 976

2) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca

3) Okresný úrad Púchov, OSŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

4) Obec Lazy pod Makytou, 020 55 Lazy pod Makytou 157

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava