hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/023588-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 24. júla 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti občianskeho združenia Letobiel (kontaktná adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina) z 23. júla 2018 vo veci manažmentových opatrení na nelesných biotopoch na zlepšenie stavu biotopov európsky významného druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo).

          Predmetom konania je vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k návrhu projektu „Aby parnássiů nebylo jako šafránu“, ktorý je navrhnutý na územiach Natura 2000 – území európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy a Chránenom vtáčom území SKCHVU028 Strážovské vrchy. Podľa predloženej dokumentácie ide o parcelu KN-E č. 1519 v katastrálnom území Podmanín, okres Považská Bystrica. Parcela je v katastri nehnuteľností vedená ako lesný pozemok v súkromnom vlastníctve mimo zastavaného územia obce. Navrhovaná lokalita sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny, zasahuje do nadregionálneho biocentra NBc 2 Maníny-Kostelec v rámci regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol schválený v ÚPN VÚC TSK.

           Odborné stanovisko určí významnosť vplyvu na územie sústavy chránených území Natura 2000 a určí, či je potrebné predkladaný projekt posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Na vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje uhradenie správneho poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice do desiatich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

Doručí sa poštou

1) Letobiel, o. z., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

2) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

3) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

14) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava