hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/023054-002/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím KÚŽP/2010/00635-005 - oznámenie o začatí správneho konania

 

            Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 19. 07. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Poľovného združenia Žrnová Lednica, 020 63 Lednica, IČO 365 59 688 z 13. 07. 2018 a doručenej na náš úrad dňa 19. 07. 2018.

          Predmetom konania je predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím KÚŽP/2010/00635-005 z 26.apríla 2010 v znení rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2014/014413-4 do 31.08.2021. Uvedeným rozhodnutím bola žiadateľovi povolená výnimka zo zakázaných činností podľa § 14 ods. 1 písm. c), e) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním tanečnej zábavy v priestoroch poľovníckej chaty v ochrannom pásme Prírodnej rezervácie Lednické bradlo.

           Podľa § 89 ods. 2 zákona výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na návrh účastníka konania predĺžiť ak sú splnené súčasne uvedené podmienky:

a) s tým súhlasia ostatí účastníci konania,

b) nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia,

c) účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 30 dní pred ukončením jeho platnosti,

d) nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona,

e) nie je to v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

          Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu žiadosti a o jeho doručenie najneskôr do 14- tich dní od doručenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

SPZ, Poľovné združenie Žrnová – Lednica, 020 63 Lednica

Obec Lednica, 020 63 Lednica č. 232

Lesy SR, š.p. , OZ Považská Bystrica, Orlové č. 300, 017 22 Považská Bystrica

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/16, 020 01 Púchov

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava