hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/019052-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky v území prírodnej pamiatky Nitrica v súvislosti s výkonom rybárskeho práva. - oznámenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 31. 05. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Partizánske, Februárova 152/1, 958 01 Partizánske, zo dňa 29. 05. 2018, doručená dňa 31. 05. 2018.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha) v území prírodnej pamiatky Nitrica, kde platí piaty stupeň ochrany prírody. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Partizánske má pridelený lovný revír Nitrica č. 2, číslo revíru 2-1460-4-1 – lososová voda, ktorý zasahuje do vyššie uvedeného chráneného územia v katastrálnom území Hradište a Skačany. Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil vyjadrenie správcu vodného toku, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepný závod Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 1359/9, 955 01 Topoľčany CS SVP OZ PN 4808/2018/2 z 22. 05. 2018 a doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

MsO SRZ Partizánske, Februárová 152/1, 958 01 Partizánske

SVP, š. p., odštepný závod Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 1359/9, 955 01 Topoľčany

Okresný úrad Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova č.3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava