hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/018571-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 24. mája 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti mesta Myjava (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava) týkajúcej sa vybudovania ochrannej nádrže v lokalite Padelky v katastrálnom území Turá Lúka, okres Myjava.

          Predmetom žiadosti je podľa § 67 písm. e) č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade na vodnom toku výstavbou ochrannej nádrže Padelky, ktorá sa plánuje v k. ú. Turá Lúka v meste Myjava. Ide o bezmenný ľavostranný prítok rieky Myjava z Hukovej doliny, v rkm 67,9, v celkovej dĺžke cca 600 m. Predmetom žiadosti je i vydanie súhlasov podľa § 83 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny na zásah do biotopu európskeho významu a biotopu národného významu podľa § 6 ods. 2 a na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona uvedeného zákona v súvislosti s výstavbou predmetnej ochrannej nádrže, kde platí 1. stupeň ochrany prírody podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Žiadateľ je ako obec podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

2) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Moravská 1, 907 01 Myjava

4) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava