hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/016731-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 4. mája 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Turistického Klubu Filozof. o. z. (ďalej len „žiadateľ“, so sídlom: Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO: 50120433), týkajúcej sa organizovania verejného športového podujatia „50 km Strážovskými vrchmi“.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 68 písm. e) v znení § 83 ods. 1 a podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na organizovanie verejného turistického podujatia za hranicami zastavaného územia obce a povolenie výnimiek podľa § 67 písm. h) zo zakázanej činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení 15 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. e), podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) a § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia. Podujatie je naplánované na 19. mája 2018 (sobota). Žiadosť sa týka povolení na územiach s druhým, tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy (druhý stupeň ochrany), ochranného pásma prírodnej pamiatky Potok Machnáč (tretí stupeň ochrany), ochranného pásma prírodnej rezervácie Žrebíky (tretí stupeň ochrany), prírodnej rezervácie Pod Homôľkou (štvrtý stupeň ochrany) a jej ochranného pásma (tretí stupeň ochrany), národnej prírodnej rezervácie Vápeč (piaty stupeň ochrany) a jej ochranného pásma (tretí stupeň ochrany), prírodnej rezervácie Omšenská Baba (piaty stupeň ochrany) a jej ochranného pásma (tretí stupeň ochrany), ako aj území európskeho významu SKUEV0274 Baske a SKUEV0256 Strážovské vrchy i Chráneného vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy. Podujatie je plánované na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 citovaného zákona v uvedených chránených územiach, resp. ich ochranných pásmach po vyznačených turistických chodníkoch v okružnej trase začínajúcej i končiacej v Trenčianskych Tepliciach, okres Trenčín, vrátane úsekov v okresoch Bánovce nad Bebravou a Ilava.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 2 a položka 161, bod 2. Rovnako boli v súlade s § 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny priložené i súhlasy vlastníkov a správcov dotknutých pozemkov, cez ktoré prechádza trasa plánovaného turistického pochodu.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Turistický Klub Filozof, o. z., Nejedlého 41, 841 02 Bratislava

2) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

3) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

4) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

5) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

6) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

7) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internete

8) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

9) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

10) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

11) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

12) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

13) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

14) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

15) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

16) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

17) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava