hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/012051-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., o súhlasy orgánu ochrany prírody v Prírodnej pamiatke Mitická slatina + nariadenie ústneho pojednávania a miestnej ohliadky + výzva na zaplatenie správneho poplatku + vyžiadanie odb. stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 15.3. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, (ďalej len „žiadateľ“).

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasov podľa §6 ods. 2 a ods.4 a §15 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zasiahnutie do biotopu národného významu Ra7 sukcesne zmenené slatiny, na zmenu stavu mokrade Mitická Slatina a na umiestnenie stavby „TN-Tren. Mitice, VN 258, zakabelizovanie odb. k TS, VNK, TS, NNK“ v Prírodnej pamiatke Mitická slatina, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody a nachádza sa v k.ú. Trenčianske Mitice. Jedná sa o zrušenie existujúceho vzdušného elektrického vedenia a jeho nahradenie zemným elektrickým káblom.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody podľa §21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou so stretnutím pozvaných

4. apríla 2018 (streda) o 9,30 hod.

na Obecnom úrade v Trenčianskych Miticiach č. 164

          Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné splnomocnenie. Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na ústnom pojednávaní alebo na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje návrhy alebo námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

          Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

          Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením v automate na správne poplatky alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

 

Príloha pre žiadateľa:

1) Platobný predpis na úhradu správneho poplatku

          Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody správne konanie preruší podľa §29 ods.1 správneho poriadku na dobu 15 dní od doručenia výzvy. Po zaplatení správneho poplatku bude orgán ochrany prírody pokračovať v správnom konaní z vlastného podnetu.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr dňa 4.4. 2018.

 

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Obec Trenčianske Mitice, 913 22 Trenčianske Mitice č. 164

4) Trenčianske minerálne vody, a.s., Tematínska č. 5/A, 851 05 Bratislava

5) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

6) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava