hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/012025-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a PP Prečínska skalka v súvislosti s horolezeckou činnosťou. - oznámenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 16. 03. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES, so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, zo dňa 14. 03. 2018.

          Predmetom konania je povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona (pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce) a podľa § 16 ods.1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona ( vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup za hranicami zastavaného územia obce) v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a PP Prečínska skalka, kde platí 5. stupeň ochrany prírody. V žiadosti žiadateľ podrobne uviedol lokality, na ktorých má záujem vykonávať horolezeckú činnosť celoročne a lokality, na ktorých má záujem vykonávať horolezeckú činnosť iba mimo hniezdneho obdobia vtáctva. Orgán ochrany prírody vyzve žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Prílohy

žiadosť

 

Rozdeľovník

Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo, Záskalie č. 92, 017 05 Považská Bystrica 5

Pozemkové spoločenstvo Zálužie, Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica 5

Urbárske spoločenstvo poz. spol., Považská Teplá 108, 017 05 Považská Bystrica 5

Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo, Kostelec č. 78, 017 05 Považská Bystrica 5

Lesy Slovenskej republiky, š.p. , OZ Považská Bystrica, Orlové, 017 01 Považská Bystrica

Obec Prečín, 018 15 Prečín

Obec Kostolec , 017 05 Považská Bystrica

Obec Záskalie, 017 05 Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica, Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica

ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava