hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/011514-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti MVM, s.r.o. , o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Biele Karpaty a CHKO Strážovské vrchy pri oprave elektrovodu + vyžiadanie odborných stanovísk od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 12.3. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti MVM, s.r.o., Predmestská 68, 010 01 Žilina, IČO: 36409383, (ďalej len žiadateľ).

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vjazd a státie motorovým vozidlom v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v k.ú. Sedmerovec a Bohunice a v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v k.ú. Horný Moštenec, Zemianska Závada, Počarová a Malé Lednice, v súvislosti s navrhovanou opravou elektrického vedenia („Výmena dištančných rozperiek fázových vodičov na 400 kV vedení C495 Bošáca – Varín v úseku pbč. 92a – portál ESt Varín“). Žiadateľ zároveň s podaním uhradil predpísaný správny poplatok vo výške 100,- eur.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty a Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa územnej pôsobnosti a priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 29.3. 2018.

 

Prílohy pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti, včítane zoznamu vozidiel

2) Technická správa - kópia

3) Mapová príloha - kópia

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) MVM, s.r.o., Predmestská 68, 010 01 Žilina

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

4) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava

5) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava