hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/005920-2/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Lesov SR š.p., OZ Trenčín, o súhlas na umiestnenie prístreška v Prírodnej pamiatke Haluzická tiesňava + vyžiadanie odborného stanoviska ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 17.1. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Lesov SR š.p., Odštepného závodu Trenčín so sídlom: Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO: 36038351, (ďalej len žiadateľ), zn. 2928/2018 z 15.1. 2018.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na umiestnenie stavby – dreveného prístrešku v území so 4. stupňom ochrany prírody v Prírodnej pamiatke Haluzická tiesňava podľa §15 ods.2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaný prístrešok má slúžiť, ako verejnoprospešné rekreačné zariadenie pre návštevníkov existujúceho náučného chodníka, Haluzickej tiesňavy a Haluzického kostolíka.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 7.2. 2018.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Prílohy pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti a dokladu o zaplatení správneho poplatku

2) Fotografia navrhovanej lokality na umiestnenie prístrešku

3) Nákres dreveného prístrešku

 

Rozdeľovník:

1) Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

2) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava