hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/004361-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade vodného toku Klanečnica v k. ú. Moravské Lieskové - oznámenie o začatí správneho konania a oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 07. 02. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti obce Moravské Lieskové 657, 916 42, IČO 00 311 791 z 05. 02. 2018, doručená 07. 02. 2018.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade – vodného toku Klanečnica podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s premostením cez vodný tok (Lávka pre chodcov) na parcele C – KN 24782/18 v katastrálnom území Moravské Lieskové (realizácia stavby „Chodník, autobusové zastávky a parkoviská popri ceste III/1220“). Obec požiadala o súhlas na základe vyjadrenia orgánu ochrany prírody Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom OU-NM-OSZP-2018/001322-2 z 26. 01. 2018. Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú pre územné konanie. Po jej preštudovaní orgánu ochrany prírody nebolo jasné, či stavba zasiahne vodný tok alebo nie, pretože dokumentácia sa bližšie premostením ponad vodný tok nezaoberá. Orgán ochrany prírody požiadal o vyjadrenie starostu obce, ktorý v liste 16-012/2018 z 12. 02. 2018 potvrdil, že uvedenou stavbou nedôjde k narušeniu vodného toku a brehov.

          Orgán ochrany prírody na základe zisteného skutkového stavu správne konanie zastaví podľa § 82 ods. 9 písm. a) citovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, pretože dôvod na konanie odpadol. Orgán ochrany prírody upovedomuje týmto účastníkov konania podľa §33 ods.2 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov s podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním a dávame im možnosť, aby ste sa v lehote do 10 dní od doručenia tohto listu vyjadrili k nemu, i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhli jeho doplnenie.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Prílohy

žiadosť, vyjadrenie obce, fotodokumentácia

 

Rozdeľovník

Obec Moravské Lieskové 657, 916 42

Lesy SR, š.p. OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava