hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/038498-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 13. decembra 2017 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti obce Poruba (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Obecný úrad č. 95, 972 11 Poruba), týkajúcej sa výrubu stromu č. 6, ktorý je súčasťou chránených stromov Skupina líp pri kostole a cintoríne v Porube, nachádzajúcich sa v k. ú. Poruba, okres Prievidza. Rovnako je naplánované i ošetrenie zvyšných jedincov.

          Návrh na výrub a ošetrenie vyplynul zo záverov okresnej revízie CHS vykonanej 18. júla 2017 Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie. Predmetom žiadosti je výrub jedinca č. 6 lipy malolistej (Tilia cordata) a plánované ošetrenie zvyšných šiestich líp malolistých (Tilia cordata) a líp veľkolistých (Tilia platyphyllos) v centrálnej časti obce, ktoré sú súčasťou CHS Skupina líp pri kostole a cintoríne v Porube. Na uvedený zásah je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Výrub jedinca č. 6 s obvodom 261 cm a výškou 17 m je potrebný z dôvodu vyschnutia koruny v hornej časti, ošetrenie zvyšných líp bude spočívať v opílení suchých, poškodených a ohrozujúcich konárov a skrátení niektorých konárov na zlepšenie stability stromov.

            Žiadateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore.

 

 Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Obec Poruba, Obecný úrad č. 95, 972 11 Poruba

2) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lazany, Lazany 369, 972 11 Lazany

3) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

4) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava