hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/038249-3/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018 – 2047 a žiadosť o informovanie verejnosti.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad Trenčín“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 67 písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a v súlade s § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z. z., týmto

 

o z n a m u j e,

 

že dňa 18.01. 2018 o 9,30 hod. sa na Mestskom úrade Ilava, Mierové námestie č. 81/18, 019 01 Ilava, v zasadačke č. 229 na 1. poschodí, bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018 – 2047.

           Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 435/2009 Z.z. zo 17. septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na výmere 40,77 ha na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov rybára riečneho (Sterno hirundo) a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

           Program starostlivosti o chránené vtáčie územie je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny vypracovanou podľa §54 zákona č. 543/2002 Z. z. na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie spravidla na obdobie 30 rokov. Sú v nej určené ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie, ako aj zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

           Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018 – 2047 so zoznamom dotknutých parciel registra E-KN a C-KN a so zoznamom dotknutých subjektov Vám zasielame na priloženom CD nosiči. Uvedené dokumenty si tiež môžete stiahnuť na webovej adrese:

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/c8a9e7c5-90ce-418b-9c0c-552b9b62cc5d?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

          Písomné pripomienky k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018 – 2047 je možné zasielať na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín do 26.01. 2018 (do konca pracovnej doby).

          Dovoľujeme si požiadať Okresný úrad Ilava, mestské úrady: Dubnica nad Váhom a Nemšová, obecný úrad Borčice, o informovanie verejnosti vyvesením tohto oznámenia na úradnej tabuli po dobu najmenej 20 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a po zvesení o zaslanie potvrdenia o informovaní verejnosti (príloha tohto oznámenia) na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01.

          Prípadné ďalšie informácie k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018 – 2047 poskytne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica, (Ing. Erika Kružliaková, e-mail: erika.kruzliakova@sopsr.sk, tel: 042 / 4322802, 0911 / 390229)

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Urbárska obec – Pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom, Ing. Juraj Vanko, Palárikova 183/16, 018 41 Dubnica nad Váhom

2) KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

3) Slovenské štrkopiesky, s.r.o., tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov

4) Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dubnica nad Váhom, Námestie sv. Jakuba 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

5) Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo, Školská 239/18B 914 41 Nemšová

6) Urbár Borčice, pozemkové spoločenstvo, Rastislav Srnec, Borčice 69 , 018 53 Bolešov

7) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

8) Obvodný banský úrad, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza

9) Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

10) Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica n. V., Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

13) Obec Borčice, č. 73, 018 53 Bolešov

14) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava 15) Mesto Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava