hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/031874-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP/2007/00639-6/Ďu zo 7.12. 2007 vydaného k zmene stavu mokrade rieky Myjava v k.ú. Turá Lúka.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 9.10. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370, (ďalej len žiadateľ).

          Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č.j. KÚŽP/2007/00639-6/Ďu zo 7.12. 2007, ktoré bolo vydané s platnosťou 31.12. 2017. Uvedeným rozhodnutím orgán ochrany prírody vydal žiadateľovi súhlas podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny) na zmenu stavu mokrade a zároveň povolil výnimku zo zákazu meniť stav mokrade podľa §16 ods.1 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s vypúšťaním vyčistených odpadových vôd z Čistiarne odpadových vôd Myjava v k.ú. Turá Lúka do vodného toku rieka Myjava, ktorý je súčasťou Prírodnej pamiatky rieka Myjava.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva všetkých účastníkov konania, aby sa k predmetu konania písomne vyjadrili v lehote do 10 dní od doručenia tohto oznámenia. Podmienkou na predĺženie platnosti rozhodnutia je podľa §89 ods.2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny súhlas ostatných účastníkov správneho konania.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou účastníkom konania:

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

3. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, A. Kmeťa č. 20, 010 55 Žilina

 

Doručí sa poštou na vedomie:

4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

5. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava