hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/031781-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas orgánu ochrany prírody na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov drevín v k.ú. Stará Turá a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 5.10. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Miroslava Mikušíka, bydliskom: Papraď č. 1811, 916 01 Stará Turá (ďalej len „žiadateľ“) z 22.9. 2017. (Žiadosť bola pôvodne doručená omylom Mestu Stará Turá. Vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody žiadosť obdržal dňa 5.10. 2017.)

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov drevín mimo zastavaného územia obce. Navrhovaná je výsadba a pestovanie 30 ks topoľa japonského a 100 – 150 ks paulovnie plstnatej na pozemku KN-E parc. č. 13159 v katastrálnom území Stará Turá.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 25.10. 2017. V odbornom stanovisku je potrebné posúdiť prípadný vplyv navrhovanej činnosti na pôvodné druhy a ich biotopy, ako aj na Chránený areál Pavúkov jarok, ktorý sa nachádza v k.ú. Stará Turá.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. Miroslav Mikušík, Papraď 1811, 916 01 Stará Turá

2. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava