hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/029504-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím KÚŽP/2005/00329-17/Ba, výnimky zo zakázaných činností v národnej prírodnej rezervácii Manínska tiesňava upovedomenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14. 09. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Manínskej horolezeckej školy, zastúpenej Ing. Dušanom Zajacom, bytom Záskalie 66, 017 05 Považská Teplá zo dňa 13. 09. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím KÚŽP/2005/00329-17/Ba do 12.01.2021. Uvedeným rozhodnutím bola žiadateľovi povolená výnimka na území národnej prírodnej rezervácie Manínska tiesňava, v ktorej platí 5. stupeň ochrany prírody zo zakázaných činností podľa § 16 ods. 1 písm. f) ( rušiť pokoj a ticho ) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) , podľa § 16 ods.1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona (vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup ) a podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona (pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce ).

         Pôvodné rozhodnutie KÚŽP/2005/00329-17/Ba bolo predĺžené rozhodnutiami KÚŽP/2008/00612-005/Ba, KÚŽP/2011/00662-003 a OU-TN-OSZP1-2014/025063-8 do 12. 01. 2018. Žiadateľ svoju žiadosť predložil v súlade s § 89 ods. 2 zákona. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          Prílohou tohto oznámenia je rozhodnutie č. KÚŽP/2005/00329-17/Ba.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Rozdeľovník

Ing. Dušan Zajac, Záskalie 66, 017 05 Považská Teplá

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 494/5, 841 04 Bratislava

ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189 , 017 01 Považská Bystrica

Obecný úrad Záskalie , 017 05 Považská Teplá

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP , Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava