hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/027833-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe projektu ochrany na vyhlásenie chráneného areálu Čachtické Karpaty, podaného 21. júna 2017 pod zn. ŠOP SR/1019/2017 zo 16. júna 2017 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (so sídlom: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica) podľa § 50 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)

 

oznamuje zámer

vyhlásiť chránený areál Čachtické Karpaty

 

A. Vymedzenie hraníc chráneného územia

          Navrhovaný chránený areál Čachtické Karpaty sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Čachtice, Častkovce, Hrachovište a Višňové.

          Navrhovaný chránený areál má celkovú výmeru 704,6289 ha. Územie sa nachádza na uvedených listoch máp:

          základné mapy 1 : 50 000

          35-14 Nové Mesto nad Váhom

          katastrálne mapy 1 : 2 880

          ZS XIII     14      10, 11, 14, 15, 17, 18, 19

                           15      01, 02, 05, 06

          lesnícke mapy 1 : 10 000 (príslušnosť k LHC)

          LHC Stará Turá (LC Stará Turá)

          listy č. 5, 7 a 8

 

B. Základné údaje

Súčasný stav

           Chránené územie zložené z dvoch častí sa rozprestiera južne od toku Jablonka, ktorý preteká oblúkom až po juhozápadnú hranicu katastrálneho územia obce Hrachovište a súčasne aj po SZ hranicu k. ú. Častkovce, resp. medzi vrcholmi Salášky (450 m n. m.) a Drieňovica (454 m n. m.). Severnú hranicu územia lemuje Myjavská pahorkatina a južnú Podunajská pahorkatina, resp. Podmalokarpatská pahorkatina. Prvá časť územia pri toku Jablonka má najvyšší vrchol Bakalár (426 m n. m.), v druhej južnej časti dominuje vrchol Veľký Plešivec (484 m n. m.). Nadmorská výška celého územia sa pohybuje medzi kótami cca 210 až 484 m n. m.

Návrh

          Návrh predpokladá vyhlásenie chráneného areálu Čachtické Karpaty podľa § 21 zákona o ochrane prírody a krajiny, v ktorom sa navrhuje druhý a štvrtý stupeň ochrany podľa § 13 a § 15 uvedeného zákona. Ochranné pásmo nie je navrhnuté.

           Chránený areál sa na 100 % prekrýva s územím, ktoré je súčasťou európskej sústavy chránených území (Natura 2000). Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) bolo územie zaradené ako územie európskeho významu pod označením SKUEV0103 Čachtické Karpaty.

           Na území CHA Čachtické Karpaty sú vyčlenené dve zóny (B a D) s príslušným stupňom ochrany, kde zóna B zodpovedá prekryvu navrhovaného chráneného areálu s existujúcimi chránenými územiami národnej siete (4. stupeň ochrany – národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch a prírodná rezervácia Plešivec) a zóna D druhému stupňu doterajšej predbežnej ochrany územia. Hranica zóny D (2. stupeň ochrany) je navrhnutá podľa hranice územia definovanej výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 s jej aktualizáciou na dostupný parcelný stav.

Zdôvodnenie návrhu

          Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Ls3. Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0*), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210*), Tr5 Suché a dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a biotopov druhov európskeho významu: klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar).

           Územie je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Je uvedené v národnom zozname ÚEV schválenom uznesením vlády SR č. 239/2004 zo 17. marca 2004. Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 bolo zaradené ako navrhované územie európskeho významu pod označením SKUEV0103 Čachtické Karpaty. Rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008 bol podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“) prijatý zoznam lokalít európskeho významu v alpskej biogeografickej oblasti, ktorej súčasťou je aj predmetné územie. Názov územia bol štandardizovaný rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-101/2009 z 12. 01. 2009.

Predmet ochrany

          Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho významu:

lesné biotopy

Ls3.1 91H0* Teplomilné submediteránne dubové lesy

Ls4 9180* Lipovo-javorové sutinové lesy

Ls5.4 9150 Vápnomilné bukové lesy

 

nelesné biotopy

Pi5 6110* Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch

Tr1 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinaté porasty na vápnitom substráte

Tr5 6190 Suché a deaplínske travinnobylinné porasty

* prioritný biotop

 

rastlinné druhy

Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov

 

živočíšne druhy

Callimorpha quadripunctaria spriadač kostihojový

Eriogaster catax priadkovec trnkový

Lycaena dispar ohniváčik veľký

 

C. Situačný náčrt

- situačný náčrt v mierke 1 : 50 000 sa nachádza v prílohe 1 tohto zámeru

 

D. Súpis parciel

- nachádza sa v prílohe 2 (KN-C), parcely KN-E sú uvedené na webovom sídle dotknutých obcí spolu so zámerom a Programom ochrany CHA Čachtické Karpaty

 

E. Podmienky ochrany

          Vymedzené územie je podľa § 21 zákona o ochrane prírody a krajiny zaradené do kategórie chránený areál, ktorý má vymedzenú zónu B s navrhovaným štvrtým stupňom ochrany a zónu D s navrhovaným druhým stupňom ochrany. Navrhované stupne ochrany zodpovedajú doterajšiemu stavu – stupňom ochrany, ktoré boli stanovené v predbežnej ochrane územia vo výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1.

          Pre navrhovaný stupeň ochrany v zóne B zákona o ochrane prírody a krajiny v § 15 definuje zakázané činnosti a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody.

          Podľa § 15 ods. 1 je na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, zakázané:

a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny:

1. vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami  

    zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru [§ 13 ods. 1 písm. a)];

2. vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy [§ 14 ods. 1 písm. b)];

3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. c)];

4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami

    zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. d)];

5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie [§ 14 ods. 1 písm. e)];

6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb [§ 14 ods. 1 písm. f)];

7. rozširovať nepôvodné druhy [§ 14 ods. 1 písm. g)];

8. zbierať rastliny vrátane ich plodov [§ 14 ods. 1 písm. h)];

9. organizovať spoločné poľovačky [§ 14 ods. 1 písm. i)];

10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom [§ 14 ods. 1 písm. j)];

 

b) ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom;

 

c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu;

d) aplikovať chemické látky a hnojivá; e) rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny;

f) zbierať nerasty alebo skameneliny; g) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice;

h) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat;

i) vykonávať geologické práce;

j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela;

k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.

          Výnimku zo zakázaných činností v území so štvrtým stupňom ochrany povoľuje podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad v sídle kraja (OÚ v SK).

          Zákaz podľa § 13 ods. 1 písm. a) (pozri § 14 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra:

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,

b) na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa zákona o ochrane prírody a krajiny na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným

    právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest

    uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce,

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

          Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny neplatí na pohyb (§ 14 ods. 3):

a) v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom rybárskeho práva a na pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,

b) na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa zákona o ochrane prírody a krajiny na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným

    právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest

    uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce.

          Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. d) až h) zákona o ochrane prírody a krajiny neplatí na miestach, ktoré orgán oprávnený na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce (§ 14 ods. 4).

          Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny neplatí na vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz ( § 14 ods. 4).

          Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu (§ 14 ods. 4).

          Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa podľa § 15 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:

a) vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j), l) a o) a § 14 ods. 2 písm. d) až f) zákona o ochrane prírody a krajiny:

1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. a)] - obec, ak si pôsobnosť nevyhradil okresný úrad (OÚ);

2. výstavbu lesných ciest a zvážnic [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. c)] – okresný úrad v sídle kraja (OÚ v SK);

3. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. i)] – OÚ v SK;

4. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi

    súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v

    znení § 13 ods. 2 písm. j)] –;

5. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za

    hranicami zastavaného územia obce [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l)] – OÚ;

6. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. o)] – OÚ v SK;

7. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d)] – ;

8. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. e)] – OÚ;

9. vykonávanie technických geologických prác [podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. f)] – OÚ v SK;

b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek; súhlas sa nevyžaduje na miestach vyhradených spôsobom uvedeným v § 13 ods. 3 písm. b) [podľa § 15 ods. 2 písm. b)] –;

c) umiestnenie stavby [podľa § 15 ods. 2 písm. c)] – OÚ v SK;

          Pre navrhovaný stupeň ochrany v zóne D zákon o ochrane prírody a krajiny v § 13 definuje zakázané činnosti a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody.

          Podľa § 13 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny je na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany zakázané:

a) vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami

    zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,

b) vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy. Výnimku zo zakázaných činností

    v území s druhým stupňom ochrany povoľuje podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny OÚ v SK.

          Zákaz podľa § 13 ods. 1 sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,

b) na miesta, ktoré orgán oprávnený na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené

    územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej

    tabuli dotknutej obce,

c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

          Podľa § 13 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje súhlas na:

a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde –

    obec, ak si pôsobnosť nevyhradil OÚ,

b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov – OÚ,

c) výstavbu lesných ciest a zvážnic – OÚ v SK,

d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice – OÚ,

e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek,

    umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu – OÚ,

f) vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom – OÚ v SK,

g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce – OÚ,

h) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha –

    OÚ,

i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy – OÚ v SK,

j) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi

    súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce – ,

k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a

    rekreačných areálov na to určených – OÚ,

l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za

   hranicami zastavaného územia obce – OÚ,

m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela – ,

n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb –,

o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka – OÚ v SK.

          Súhlas podľa odseku 2 písm. e), k) a n) sa nevyžaduje na miestach, ktoré orgán oprávnený na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce.

          Na celom území platia nasledovné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny:

          Podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 uvedeného zákona upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas okresného úradu (OÚ).

          Súhlas podľa § 6 ods. 2 sa nevyžaduje, ak

a) ide o činnosti vykonávané v súvislosti s bežným obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov [(§ 61 ods. 2 písm. a) a b)],

b) k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s výrubom drevín (§ 47),

c) sa postupuje podľa § 28 ods. 9 a 10 zákona o ochrane prírody a krajiny.

           Podľa § 7a ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny nepôvodné druhy živočíchov, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno vypúšťať do voľnej prírody len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu živočícha nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. Kompetentným orgánom ochrany prírody na vydanie tohto súhlasu je podľa § 65 ods. 1 písm. g) MŽP SR.

            Podľa § 7b ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu a druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. Kompetentným orgánom ochrany prírody na vydanie tohto súhlasu je podľa § 67 písm. e) OÚ v SK.

            Chránené územie je súčasťou sústavy chránených území Natura 2000. Akýkoľvek plán alebo projekt, ktoré priamo nesúvisia so starostlivosťou o územie alebo nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha navyše hodnoteniu jeho vplyvov na takéto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany (§ 28). Hodnotiaci proces môže stanoviť povinnosť spracovania hodnotiacej správy pre žiadateľa takejto činnosti.

            Manažmentová kategória IUCN: IV – územie pre starostlivosť o biotopy/druhy

F. Ochranné pásmo.

Ochranné pásmo chráneného areálu Čachtické Karpaty sa nebude vyhlasovať.

G. Poučenie v súvislosti s týmto zámerom

- podľa § 50 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny je obec povinná do 15 dní od doručenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnutie doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní, 

- podľa § 50 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny má vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky Okresnému úradu Trenčín, 

- podľa § 50 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je Okresný úrad Trenčín, ako orgán ochrany prírody povinný do 30 dní od doručenia pripomienok prerokovať ich s tým, kto ich podal.

 

2 prílohy

Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma – mapa

zoznam KN-C parciel navrhovaného chráneného areálu

 

rozdeľovník

1) Lesy obce Hrachovište – Plešivec, s. r. o., Hrachovište 255, 916 15 Hrachovište

2) Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

3) Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

4) Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

5) Obec Častkovce, Obecný úrad č. 399, 916 27 Častkovce

6) Obec Hrachovište, Obecný úrad č. 255, 916 15 Hrachovište

7) Obec Višňové, Obecný úrad č. 60, 916 16 Krajné

8) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

9) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

10) Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Trenčín, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín

11) Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru