hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/016657-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasov a povolenie výnimky zo zákazov na organizovanie verejnosti prístupných spoločenských podujatí v areáli Čachtického hradu v NPR Čachtický hradný vrch, vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Malé Karpaty a upozornenie žiadateľa na nutnú zmenu termínu podujatia.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 3.5. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice, IČO:00311464, (ďalej len „žiadateľ“) doručenej orgánu ochrany prírody 3.5. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasov podľa §13 ods.2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejnosti prístupných spoločenských podujatí, podľa §13 ods.2 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce (predajné stánky a mobilné WC) v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktoré je zároveň súčasťou územia európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty v k.ú. Čachtice a podľa §15 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia (mobilné WC a predajné stánky v areáli Čachtického hradu a pri vstupe do hradného areálu) v území so 4. stupňom ochrany prírody v Národnej prírodnej rezervácii Čachtický hradný vrch na pozemku parc. č. 3241 v k.ú. Čachtice. Ďalej je predmetom konania žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejnosti prístupných spoločenských podujatí, podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie motorovým vozidlom pre vozidlá usporiadateľa a organizácií zabezpečujúcich navrhnuté spoločenské podujatia, podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny na použitie zariadenie spôsobujúce hlukové efekty mimo uzavretých stavieb v území so 4. stupňom ochrany prírody v Národnej prírodnej rezervácii Čachtický hradný vrch a v jej ochrannom pásme, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody a je zároveň súčasťou územia európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

         Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Malé Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 22.5. 2017.

          Orgán ochrany prírody ďalej upozorňuje žiadateľa, že vzhľadom na prebiehajúce správne konanie nie je predpoklad, aby bolo o žiadosti právoplatne rozhodnuté do 13.5. 2017. Termín navrhovaného podujatia „Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny“ je preto potrebné presunúť na neskorší termín. Vzhľadom na termín doručenia žiadosti, odporúčame termín presunúť po 3.6. 2017. Podľa ustanovení §82 ods.2 zákona o ochrane prírody je potrebné žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podať najneskôr 30 dní pred navrhovanou činnosťou.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Príloha pre ŠOP SR: Kópia žiadosti Obce Čachtice

 

Doručí sa na vedomie:

1. Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 

2. ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava