hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/014679-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Zmena stavu mokrade vodného toku Kotrmelec, hydrologické číslo 4-21-07-285 v katastrálnom území Domaniža žiadosť o vydanie súhlasu.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 12. 04. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti obce Domaniža, Obecný úrad 426, 018 16 Domaniža, IČO 00317195, v zastúpení starostu obce Františka Matušíka, z 28. 03. 2017, doručená 12. 04. 2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s údržbou časti regulovaného vodného toku Kotrmelec, hydrologické číslo 4-21-07-285, parcela E – KN 1933 v katastrálnom území Domaniža. Podľa žiadosti je potrebné vyčistenie betónovej regulácie od náletových drevín a prehĺbenie dna koryta pre zlepšenie prietočnosti vodného toku. Prílohou žiadosti bol súhlas správcu vodného toku a kópia katastrálnej mapy s vyznačením dotknutého pozemku.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Obec Domaniža, Obecný úrad 426, 018 16 Domaniža

Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica

Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Centrum 1, 0147 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava