hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/012649-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimky zo zakázaných činností v prírodnej pamiatke Strošovský močiar - upovedomenie o začatí správneho konania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27. 03. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Prírodovedeckej fakulty, Ústavu botaniky a zoologie Masarykovej univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika, IČ 00216224, z 20.03.2017, doručená 27. 03. 2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na výskum podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. a) zákona v území s druhým a tretím stupňom ochrany prírody, na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona a §16 ods. 1 písm. a) zákona v území s tretím a piatym stupňom ochrany prírody a na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona v území s piatym stupňom ochrany prírody. Dotknuté chránené územie je prírodná pamiatka Strošovský močiar, v ktorej platí piaty stupeň ochrany prírody, jej ochranné pásmo, v ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody a územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody. Žiadateľ podáva svoju žiadosť v súvislosti s výskumom „Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na ruznych prostorových meřítcích“

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Masarykova univerzita, Ústav botaniky a zoologie, Prírodovedecká fakulta , Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava