hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/012038-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

vyvesená: 05. 10. 2017

zvesená: 

 

Vec

Program starostlivosti o prírodnú pamiatku Krivoklátske lúky - oznámenie o začatí schvaľovania dokumentácie ochrany prírody

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Štátnej ochrany prírody SR (list č. ŠOP SR/475/2017 z 08. 03. 2017, adresa: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica) oznamuje začatie schvaľovania dokumentácie ochrany prírody podľa § 67 písm. c) bod 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

          Predmetom schvaľovania je program starostlivosti o prírodnú pamiatku (PP) Krivoklátske lúky ako dokumentu starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b), ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Prírodná pamiatka Krivoklátske lúky sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Ilava, v katastrálnom území Krivoklát.

          Územie bolo vyhlásené za chránené rozhodnutím Okresného úradu ŽP v Považskej Bystrici č. 1280/1993-457.4-A/10 z 12. 08. 1993, 4. stupeň ochrany prírody upravuje všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 1/2003 z 27. 06. 2003 (účinná od 01. 08. 2003).

          Chránený areál sa na 100 % prekrýva s územím, ktoré je súčasťou európskej sústavy chránených území (Natura 2000). Územie je zároveň územím európskeho významu SKUEV0372 Krivoklátske lúky, ktoré je uvedené vo výnose Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

          Navrhované ÚEV schválila Európska komisia, 25. januára 2008 bolo vydané rozhodnutie Komisie 2008/218/ES, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín prijíma zoznam ÚEV v alpskom biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj toto územie.

          Celková výmera chráneného územia je 4,33 ha. Ochranné pásmo územia nie je osobitne vyhlásené a ustanovené je podľa § 17 ods. 8 zákona ochrane prírody a krajiny, tvorí ho 60 metrový pás smerom von od hranice územia.

          Územie nie je zónované. V celom území platí 4. stupeň ochrany podľa § 15 zákona o ochrane prírody a krajiny a v zákonom ustanovenom ochrannom pásme 3. stupeň ochrany podľa § 14 uvedeného zákona.

          Lokalita je situovaná severozápadne od obce Krivoklát, v závere Krivoklátskej doliny. Leží v nadmorskej výške 420 – 490 m n. m. Patrí do alpského biogeografického regiónu. Hlavným predmetom ochrany v území je kombinácia najohrozenejších nelesných lúčnych a mokradných spoločenstiev Bielych Karpát – slatinná a pramenisková vegetácia sa tu v závislosti od reliéfu strieda so suchšími a mezofilnými orchideovými lúkami. Na tieto biotopy sú viazané viaceré vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, predovšetkým bezstavovcov. Okrajová lesná vegetácia a roztrúsené skupiny nelesnej drevinovej vegetácie poskytujú polozatienené stanovištia (vegetácia krovitých lemov).

          Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Pr3 Penovcové prameniská (7220*), Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Tr1.1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210*), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), ako aj biotopov národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a Lk10 vegetácia vysokých ostríc. Predmetom ochrany sú aj biotopy druhov rastlín národného významu – hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), vstavač počerný (Orchis ustulata) a kosatec trávolistý (Iris graminea), zároveň i biotopy druhov živočíchov európskeho významu – spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria*), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), bystruška potočná (Carabus variolosus), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a biotopy druhov živočíchov národného významu – modráčik kozincový (Glaucopsyche alexis), perlovec dvojradový (Brenthis hecate), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), mlok horský (Triturus syn. Mesotriton alpestris), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix) a pásikavec Cordulegaster bidentata. Prioritné biotopy a druhy sú vyznačené hviezdičkou.

          Hlavným strategickým cieľom územnej ochrany lokality je zachovanie priaznivého stavu cieľových biotopov a biotopov druhov, resp. dosiahnutie výrazného zlepšenia ich stavu v degradujúcich častiach územia.

          Potreby cieľových druhov v území sú v súlade s potrebami ich prirodzených biotopov výskytu, takže mierne modifikovanou starostlivosťou o biotopy (vzhľadom na špecifické potreby niektorých druhov) bude zabezpečená aj ochrana populácií týchto druhov.

          Pre potrebu vhodného manažmentu prírodnej pamiatky boli vyčlenené nasledovné ekologicko-funkčné priestory (EFP), pričom každý z nich má navrhnuté špecifické opatrenia:

 

EFP 1   mokrade komplex biotopov: Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí Pr3 (7220*) Penovcové prameniská Lk10 Vegetácia vysokých ostríc Ra6 (7230) Slatiny s vysokým obsahom báz Lk5 (6430) Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach mokrade – kosenie raz ročne (neskoré leto), ponechanie 10 % plochy nepokosenej, odstraňovanie náletu, vylúčenie pastvy

EPF 2    TTP komplex biotopov: Tr1 (6210*) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte Lk1 (6510) Nížinné a podhorské kosné lúky pastva alebo kosenie raz ročne, odstraňovanie náletu drevín

EFP 3    TTP Tr1 (6210*) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte mozaikové kosenie raz ročne s ponechaním 10 % plochy, odstraňovanie náletu drevín

EFP 4    priestor porastený drevinami a krovinami Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské údržba lúčnych okrajov, prebierka, postupné odstránenie vzrastlých smrekov (po vyznačení ŠOP SR)

 

          Konkrétne opatrenia na dosiahnutie požadovaných cieľov starostlivosti (vrátane kompletného programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Krivoklátske lúky a zoznamom vlastníkov parciel KN-E) sú dostupné na:

 

                                                                     www.sopsr.sk/psppkrivoklatluky

 

          Program starostlivosti o PP Krivoklátske lúky platný na 10 rokov bude vyhodnotený raz za 5 rokov, prostredníctvom revízie na okresnej úrovni, s účasťou zainteresovaných vlastníkov, správcov, nájomcov, zmluvného partnera, dotknutej štátnej a verejnej správy, obecného úradu, zástupcov SPZ, subjektov hospodáriacich na priľahlých pozemkoch a verejnosti (pozvánka bude zverejnená aj verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obecného úradu).

          Na základe výsledkov terénnej obhliadky, záznamov z kontrol územia bude vyhotovený záznam z revízie PP, v ktorom bude vyhodnotené plnenie opatrení podľa schváleného programu starostlivosti, prípadne budú prijaté aktuálne opatrenia so stanovením zodpovednosti za ich plnenie a ich finančné zabezpečenie.

          Predkladaný návrh programu starostlivosti bol vypracovaný Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy. Návrh bol v rámci vnútornej oponentúry schválený na Riaditeľstve Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, ktorá predložila dokument na schválenie orgánu ochrany prírody.

          Podľa § 54 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny je program starostlivosti o chránené územie dokumentom na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo. Návrh programu starostlivosti je dostupný na vyššie uvedenej webovej stránke a k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trenčíne, odbore starostlivosti o životné prostredie. Podľa § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody (okresný úrad v sídle kraja) musí prerokovať predložený návrh programu starostlivosti so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami dotknutých pozemkov.

          Orgán ochrany prírody žiada dotknutú obec o zverejnenie tohto oznámenia na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

2 prílohy

Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov

zoznam KN-C parciel a vlastníkov (správcov, nájomcov a užívateľov)

 

rozdeľovník

1) Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

2) Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

3) Obec Krivoklát, Obecný úrad č. 77, 018 52 Pruské

4) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

5) Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

6) Poľnohospodárske družstvo Vršatec, Pruské 118, 018 52 Pruské

7) Poľovnícke združenie DRIEŇOVÁ, 018 52 Bohunice

8) Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

9) Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica