hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/007771-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Slovak Telekom, a.s., o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom v ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Brehové porasty Dubovej v k.ú. Pobedim + výzva na zaplatenie správneho poplatku a výzva na doplnenie podania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 10.2. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpenej: Profiproject – Ing. Pavol Pápay, Drieňová 16940/1H, 821 01 Bratislava, IČO: 34855467, ďalej len žiadateľ).

           Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vjazd a státie vozidlom v ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Brehové porasty Dubovej, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody na pozemkoch parc. č. 1321/1 a 1281/1 v k.ú. Pobedim. žiadosť bola podaná v súvislosti s projektom výstavby optickej siete IND FTTH_Pobedim.

          Žiadateľ tiež požiadal o vydanie stanoviska orgánu ochrany prírody k prípadnému vplyvu projektu optickej siete IND FTTH_Pobedim na navrhované územie európskeho významu SKUEV0564 Dubová.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

          Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením v automate na správne poplatky alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín.

           Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

           Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy na odstránenie nedostatkov podania podľa §17 ods.3, §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“) a podľa §82 ods.5 zákona o ochrane prírody a krajiny. V uvedenej lehote je potrebné predložiť orgánu ochrany prírody písomné splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania v správnom konaní, z ktorého by bolo zrejmé či a v akom rozsahu je Profiproject – Ing. Pavol Pápay splnomocnený zastupovať Slovak Telekom, a.s.

          Poučenie: Pokiaľ nebudú nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán ochrany prírody správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. Profiproject – Ing. Pavol Pápay, Drieňová 16940/1H, 821 01 Bratislava

2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

4. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava