hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/036611-002

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Zmena stavu mokrade vodného toku Bodianka v katastrálnom území Bodiná - žiadosť o vydanie súhlasu

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 08. 12. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti fyzickej osoby Ing. Petra Arbeta, bytom Hviezdoslavova 115/1, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení splnomocnenej osoby Boženy Arbetovej, bytom Bodiná 5, 018 15 Prečín, z 08. 12. 2016.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade (vodného toku Bodianka) podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom drevín a krovín vo vodnom toku. Podľa žiadosti ide o 5 ks vŕb, 8 ks jelší a 4 m2 krovín. Žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 10,-€ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a predložil vyjadrenie správcu vodného toku SVP, š.p., OZ PN 5942/2016/2 CZ 33641/2016 z 24. 11. 2016.

         Z dôvodu spresnenia predmetu žiadosti a zistenia skutkového stavu orgán ochrany prírody nariaďuje ústne pojednávanie

dňa 11. januára (streda) o 10,00 hod.

na Obecnom úrade v Bodinej.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia alebo na ústnom pojednávaní.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odborné stanovisko k predmetu žiadosti. Stanovisko je možné uviesť do zápisnice priamo na ústnom pojednávaní.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Božena Arbetová, 018 15 Bodiná 5

Obec Bodiná, Obecný úrad 102, 018 15 Bodiná

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Centrum 1, 0147 01 Považská Bystrica

SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa povodia stredného Váhu I., Nimnica 1/97, 020 71

Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava