hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/036033-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Oslany o súhlas na vyznačenie turistického chodníka a povolenie výnimky zo zákazu pohybu v PR Buchlov a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Ponitrie.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 2.12. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Oslany, Námestie slobody 2, 972 47 Oslany (ďalej len žiadateľ), zn. 1439/2016/Pa z 30.11. 2016 .

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §16 ods.2 v znení §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) a §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vyznačenie a budovanie nového turistického chodníka v úseku Bridove štále – Žarnov a zrušenie pôvodnej žltej trasy v úseku Ďurišove štále – Žarnov v území s 2., 3. a 5. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, v Prírodnej rezervácii Buchlov a v jej 100 m ochrannom pásme. Predmetom konania je tiež povolenie výnimky zo zákazu podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c) a podľa §14 ods.1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce v území s 3. a 5. stupňom ochrany prírody v Prírodnej rezervácii Buchlov a v jej 100 m ochrannom pásme, v súvislosti s vyznačením a budovaním novej časti turistického chodníka v úseku Bridove štále – Žarnov.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 19.12. 2016.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Príloha pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti a súhlasu vlastníka pozemkov.

2) Kópia mapového podkladu.

 

Rozdeľovník:

1. Obec Oslany, Námestie slobody 2, 972 47 Oslany

2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Dlhá 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava