hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/032977-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti SESTAV, s.r.o., o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade terénnymi úpravami v bývalom dobývacom priestore Beluša I. (štrkovisko Lednické Rovne) a výzva na zaplatenie správneho poplatku.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 26.10. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti SESTAV, s.r.o., so sídlom: J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, IČO: 36014559, (ďalej len žiadateľ), doručenej 26.10. 2016.

           Predmetom konania je žiadosť spoločnosti SESTAV, s.r.o., o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade vzniknutej po ťažbe štrkopieskov v bývalom dobývacom priestore Beluša I. (štrkovisko Lednické Rovne) Navrhované sú terénne úpravy na časti pozemku KN-C parc. č. 3833/4 v k.ú. Beluša – konkrétne zasypanie južnej kazety o výmere 1,672 ha a dobývanej výške 5,58 m. Na zasypanie je navrhovaný materiál zemina a kamenivo. (Jedná sa o odpady katalógových čísiel: 17 05 04 zemina a kamenivo iné, ako uvedené v 17 05 03 a 17 05 06 výkopová zemina iná, ako uvedená v 17 05 05).

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

           Týmto Vás, ako žiadateľa vyzývame na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 2. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

          Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením v automate na správne poplatky alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín.

          Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

          Orgán ochrany prírody správne konanie na základe vyššie uvedeného preruší na dobu 15 dní podľa §29 ods.1 správneho poriadku. Po uhradení správneho poplatku bude orgán ochrany prírody pokračovať v správnom konaní z vlastného podnetu.

 

Príloha:

1. Platobný predpis na úhradu správneho poplatku

 

Na vedomie:

1. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

2. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

3. Obec Beluša, Farská 1405/6, 018 61 Beluša

4. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru